Kommunesamarbeid er godt for brukerne

Det er en kjent sak at kommunene er selv ansvarlige for økonomien og tjenestene de tilbyr brukerne. For å bedre tjenestetilbudet vil kommunen hele tiden forhandle seg fram til avtaler og løsninger som skal gagne brukerne, men det er ikke alltid utviklingen går i den retningen man hadde tenkt. Dårlige løsninger og store utfordringer er noe kommuneansatte sliter med hver dag, og derfor er det viktig at det utnytter det interkommunale samarbeidet til fulle. Samtidig er det viktig at man som stemmeberettiget, er aktiv og deltar i den politiske debatten, enten som deltaker eller ved å stemme ved kommunevalget. .

Stemmene kan avgjøre hvilket lokalsamfunn man får

Brukerne må selv avgjøre hvem som skal sitte i kommunestyrer landet over. Og ved å bruke stemmen, er man med på å bestemme hvem som skal styre skuta. De som styrer kommunene velger også hvilke saker som skal prioriteres. Det er de stemmeberettigede som avgjør hvordan sammensetningen av lokalpolitikere blir, og man har innvirkning på hvem det blir. Dersom det er et dårlig helsetilbud i kommunen, og man benytter tjenesten mye, bør man stemme slik at det er mulighet for forbedring når politikerne samles og skal avgjøre prioriterte oppgaver. Helse og skole vil alltid stå sterkt, men likevel ser man at det mangler kompetente lærere, det er manko på helsefagarbeidere med riktig kompetanse og det skotter på utstyr, både for gammel og ung.
Men godt arbeid mellom to eller flere kommuner kan være med på å sette standarden videre for andre liknende kommuner. Derfor er samarbeidet utrolig viktig. Innenfor teknologi skjer det mye, og ny teknologi fremmer bestandig utvikling. Men det er avhengig av at de ansatte, og brukerne, får til å benytte seg av teknologien. Det viser seg til stadighet at nye systemer utvikles, men ikke tas i bruk på grunn av dårlig opplæring, umulig integrering eller andre årsaker.
Og kommunene har ansvar for å gi et godt helsetilbud til sine brukere, Derfor vil kommunen alltid prøve å finne de beste løsningene som fanger opp flest mulig brukere. Det som er negativt med det, at det ikke er rom for spesielle situasjoner, som ofte kan oppstå, men som er vanskelige å forutsi.

Høy valgdeltakelse og samarbeid på tvers av kommunene

Så man kan si at det er blandingen av interkommunalt samarbeid og valgdeltakelse som sier noe om hvilke saker og oppgaver som blir electionprioritert av politikerne i kommunen. For det er de som skal utarbeide planer og strategier for hva som skal gjøres for å opprettholde allerede lovte og nye tjenestetilbud til brukerne. Kommunevalgene har tradisjonelt ikke så høy valgdeltakelse, det ligger på mellom 50-84 % de siste gangene, og derfor må flere delta for å få en mest mulig riktig fordeling av kommunepolitikere i styrene.
Videre er det viktig å fortsette det gode samarbeidet på tvers av kommunene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *