Det handler om å tilby tjenester til lavest mulig kostnad

Å drive kommunal virksomhet, handler om å drifte kommunesektoren og kunne tilby de tjenestene brukerne etterspør. Det er en rekke tjenester kommunene skal tilby, og dermed må kommunen organisere dette slik at alle får det de skal ha krav på. Dette krever planlegging, standardiserte metoder, politikere som tar avgjørelser og ikke minst samarbeid mellom flere kommuner. For det handler om å kunne finansiere hele pakken. Selv om kommunene har mange ansatte, er det bare noen få prosent av budsjettet som går med til å lønne dem. De store postene er helse, skole og barnehager, men det skal også brukes midler på veiprosjekter, politisk styring, administrasjon, bygg og anlegg,

Frie og øremerkede midler

Kommunene får sin økonomiske frihet gjennom statsbudsjettet. Der er det noen øremerkede midler, men det meste er frie midler som man kan bruke slik man vil. Finansiering for kommunene er basert på at sektorens inntektsgrunnlag i størst mulig grad skal være tuftet på beskatning og rammeoverføringer.
Kommunene velger selv hva de skal bruke de frie midlene til, noe som øker kommunens frihet til ved å drive innovativ utvikling og foreta egne prioriteringer med lokale behov, og dermed øke tjenestetilbud til brukerne.
Noen oppgaver er finansiert av såkalte øremerkede midler, som skal gå til spesielle formål. For det stilles mange krav til kommunene. For å klare av med de ulike utgiftene, blir det mer og mer vanlig med kommunalt samarbeid, slik at man utnytter hverandres fordeler. Utgiftspostene er mange, men i verdens rikeste land er likevel kommuneøkonomien god.
debt ratioDet største problemet er likevel gjeldsgraden som er i sterk økning. Derfor er det smart å møte lavkonjunktur med mottiltak for å bøte på lav aktivitet og sysselsetting. Ved å øke vedlikehold og utbyggings-budsjettene, vil aktiviteten øke betraktelig. Av og til vil bruk av øremerkede midler gjøre at den kommunale ressursbruken vendes mot de tjenestene som likevel får tilskudd, og da prioriterer dette på bekostning av viktigere oppgaver.
Øremerkede midler skal som regel være forbeholdt viktige nasjonale prioriteringer i begynnelsen av en fase.
Barnehager og psykisk helsearbeid er eksempler på tjenesteområder under utbygging som har betydelig øremerket finansiering.
Finansieringen av kommunene er som kjent desentralisert, det vil si at kommunene selv skal forvalte pengene de blir tildelt. Fordeling av midlene kan være årsak til mange diskusjoner og mistillit blant ansatte i kommunen og beboere og brukere av tjenester. En tendens til at mange av de øremerkede midlene ikke brukes slik de skal, ser man stadig vekk, selv om dette ikke skal skje.

Kommunene må optimalisere for å få budsjettet til å gå opp

Så det er ingen tvil om at kommunene må optimalisere driften for at man skal få budsjettene til å gå opp. Derfor benytter flere og flere seg av interkommunalt samarbeid. Det interkommunale samarbeidet skal føre til at man gjennom samarbeidet finner nye og bedre løsninger på hindringer som koster samfunnet store summer. Men da må det være plass for innovasjon. Innovasjonen er med på å bedre tjenestetilbudet til alle som bor i kommunen, enten det er snakk om unge, voksne eller gamle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *